Уређење Ћатовића Крака

КРАТАК ОПИС РАДОВА:

 • За потребе смањења ризика од поплава у граду Требињу, Хидроелектране на Требишњици су планирале реализовати пројекат повећања пропусне моћи ријеке Требишњице кроз урбани дио града. У склопу овог пројекта биће извршена регулација Ћатовића крака.
 • Регулационим радовима биће омогућена урбанизација „острва“ (између ријеке Требишњице и Ћатовића крака). Завршетком свих регулационих радова на ријеци Требишњици, предметни Оток ће бити заштићен од великих вода цца 500-600 m3/s, док ће капацитет Ћатовића крака бити цца 140 m3/s.
 • Регулација Ћатовића крак дужинe је цца 1,25 км;
  Основна улога везана за растерећење основног корита ријеке Требишњице приликом наиласка великих вода;
 • Уређење Ћатовића крака обухвата  радове који подразумјевају:
  • изградњу парапетног зида са пролазима у зиду и степеницама за силаз у корито Ћатовића крака;
  • изградњу рампе за силазак машина за чишћење корита;
  • изградњу шеталишне стазе уз парапетни зид;
  • уређење покоса обале са формирањем банкине и хумузирањем обала;
  • изградњу стабилизационе подужне греде на обје обале;
  • изградњу попречних стабилизационих прагова;
  • изградњу свих објеката (водозахвата са табластим затварачем, прелива и сл.);
  • изградњу објекта за захват малих вода;
  • изградњу прелива са мостом</strong
  • изградњу расвјете итд.

У наредној фази планирано је надвишење дијела пута уз корито, те у сарадњи са Градом Требиње и локалним водоводним предузећем, изградња канализационе мреже и дијела водоводне мреже уз корито, за потребе гравитирајућих насеља и изградња ободног зида за заштиту од поплава приобаља између Придворачког канала и Ћатовића крака.

До сада су завршени:

 • скидање хумуса и ископ материјала за формирање протицајног профила
 • бетонирање парапетног зида са пролазима у зиду и степеницама за силаз у корито Ћатовића крака
 • бетонирање подужних стабилизационих греда и попречних стабилизационих прагова
 • изградња расвјете

У току су радови на:

 • изградњи насипа
 • облагању подужних греда каменом
 • изградњи шеталишне стазе

Подаци о пројекту

ЗП Хидроелектране на Требишњици

“Херц градња“ ДОО Билећа

2,14 милиона КМ

457 дана

22.05.2018. год.

1,25 км

Служба грађевинског надзора ХЕТ-а

ab-img
ab-img
ab-img