ХЕ Дабар

ХЕ Дабар је саставни дио пројекта „Горњи хоризонти ријеке Требишњице“, који предвиђа пребацивање вода из Гатачког и Невесињског поља, преко Дабарског и Фатничког поља у акумулацију Билећког језера. Поред изградње ХЕ Дабар овим пројектом предвиђена је градња и ХЕ Невесиње и ХЕ Билећа.

Aкумулациони базен за ХЕ Дабар формираће брана Пошћење у доњем дијелу Невесињског поља гдје се завршава надземни ток Кољешке ријеке (Заломке). На овом мјесту, због ограничене пропусне моћи понора Биоград, сваке године у влажном периоду формира се природна акумулација. Удаљеност бране од понора Биоград биће око 3 km. Укупна запремина акумулационог базена до нормалне коте успора 836,00 m.n.m. износиће 61,80 милиона m3. Корисна запремина ће бити 52,80 милиона m3, а површина водног лица на коти нормалног успора ће бити 904 hа. Брана ће бити бетонска, гравитационог типа, максималне висине 40 m и са дужином на круни од 288 m. За евакуацију великих вода на брани ће бити слободни прелив.

Из акумулације Невесиње вода ће до агрегата ХЕ Дабар ићи доводним тунелом и цјевоводом. Доводни тунел почиње улазном грађевином, која је на лијевој обали ријеке Зовидолке, око 3 km удаљена од бране Пошћење, а завршава се водостаном у брду на сјеверној страни Дабарског поља. Укупна дужина доводног тунела је 12,25 km, а предвиђени пречник тунела је 4,60 m. На цијелој дужини тунела је предвиђена бетонска облога дебљине 30 cm, са и без арматуре, зависно од геотехничких особина стијене на појединим дијеловима трасе. Водостан ће бити цилиндричног типа са вертикалним окном, пречника 8,50 m и обезбиједиће сигуран рад доводног система при покретању турбина и при њиховом заустављању. Од водостана вода ће се цјевоводом дужине 764,00 m, пречника 3,70m,  пребацивати на турбине електране под углом од 29°.

Прерађене воде из ХЕ Дабар пребациваће се даље каналом дужине 6750 m  кроз Дабарско поље у тунел Дабар-Фатница ка акумулацији Билећког језера.

Реализација пројекта изградње ХЕ Дабар почела је изградњом приступних путева и неопходне електро мреже. За потребе градње доводног тунела и бране Пошћење изграђено је око 30 km приступних путева  и  око 35 km нових далековода.

Хидроелектране на Требишњици потписале су 17.03.2016. године, споразум о изградњи доводног тунела, улазне грађевине и приступних тунела за ХЕ Дабар, чија је вриједност 131 милион КМ, са фирмом Интеграл Инжењеринг из Лакташа.  Радови теку планираном динамиком. Приступни тунел Стражевица (652 m) је завршен, а главни тунел се пробија са три нападне тачке.

У току је експропријација земљишта у зони бране Пошћење, што је услов за добијање грађевинске дозволе, и почетак градње овог важног објекта. У процес експропријације уложено је додатних око милион конвертибилиних марака.

Техничке карактеристике ХЕ Дабар:

Број турбина : 3 (три),
Тип турбине : „Fransis“, са вертикалним вратилом,
Номинални проток : 18.33 m3/s,
Максимални бруто пад: 363,76 m,
Максимални нето пад (при Q = 9,2 m3/s): 362,96 m ,
Максимални нето пад (при QЕ=55 m3/s): 320,25 m ,
Номинални нето пад: 331,25 m,
Конструктивни нето пад: 331,25 m,
Номинална снага турбине: 54.680 kW,
Номинални број обртаја: 600 min-1,
Кота прага одводне воде: 471,00 mnm,
Кота доње воде при QЕ=55 m3/s: 474,00 mnm,
Кота осе турбине: 469,00 mnm,
Снага генератора на прагу: 53.050 kW,
Укупна снага хидроелектране: 159,15 МW

Подаци о пројекту

3 (три)

„Fransis“, са вертикалним вратилом

18.33 m3/s,

363,76 m

331,25 m

54.680 kW

53.050 kW

159,15 МW