ХЕ Требиње II

Хидроелектрана Требиње II је лоцирана непосредно испод бране Горица која је чвориште расподјеле вода у систему, тј. на овом објекту је предвиђена оптимизација искоришћења расположвих вода. Акумулација Горица користи воде Требишњице са узводне електране ХЕ Требиње I и њене акумулације Билећа. Доња вода ХЕ Требиње I је уједно горња вода ове хидроелектране, односно њеног компензационог базена Горица који је настао изградњом бране Требиње II на преградном мјесту 13.5 km низводно од ХЕ Требиње I.

Компензациони базен Горица укупне запремине 15.74×106 m3, омогућује дневно изравнавање воде ХЕ Требиње I и притоке Сушице. Бетонска гравитациона брана Горица је висине 33.5 m и дужине 185 m. Објекту организационо припада канал, тј регулисано бетонско корито дужине 67.8 km, које је бетонирано на 61 km дужине. Овим каналом се дио вода одводи према ПХЕ Чапљина и тунел којим вода одлази према ХЕ Дубровник. На брани Горица постоје два темељна испуста на лијевој страни бране и два преливна поља у средини бране којима се омогућује евакуација великих вода. На лијевој страни непосредно уз брану Горица изграђене су двије улазне грађевине за доводне тунеле. Од два предвиђена доводна тунела изграђен је један тунел према ХЕ Дубровник.

Електрана је прикључена на напонску мрежу 35 kV и има локални карактер јер је просјечна годишња производња мања од потреба града Требиња. Пуштена је у погон 1981. године.

Технички подаци
Основни подаци Број агрегата 1
Тип агрегата „Kaplan“
Инсталисана снага (MW): 8
Инсталисани проток (m3/s): 45
Технички минимум (GWh): 1.5
Средња годишња производња (GWh): 14.5
Енергија од 1m3 воде (kWh): 0.042
Количина воде за 1kWh (m3/s): 23.8
Дотоци, акумулације,падови Средњи годишњи доток (m3/s): 82.9
Запремина акумулације (милиона m3) Укупна 15.74
Корисна 9.6
Мртав простор 6.38
Енергетска вриједност акумулације (GWh): 6.037
Кота горње воде (м.н.м.) Максимална 295.00
Просјечна 292.50
Минимална 288.00
Кота доње воде (м.н.м.): 273.00
Бруто падови (м) Максимални 22
Просјечни 19.5
Минимални 15

Галерија

ab-img
ab-img
ab-img