ХЕ Требиње I

ХЕ Требиње I је прибранска хидроелектрана која користи воде акумулационог базена Билећа, укупне запремине 1277.6×106 m3. Акумулација Билећа омогућава годишње изравнавање протицаја ријеке Требишњице. Брана Гранчарево се налази на 18 km низводно од извора ријеке, а 17 km узводно од Требиња.

Брана је лучно гравитациона двоструке закривљености, грађевинске висине 123 m, и дужине по круни бране 439 m. Њена дебљина у дну је 26.91 m, а на врху 4.60 m. Тијело бране чини бетонска маса од 377 000 m3 бетона. Кроз тијело бране под углом од 15о пролазе 3 тлачна цјевовода израђена од челичног лима међусобно удаљена 15 m.

Два агрегата су пуштена у погон 1968. године, а трећи агрегат 1975. године, када је извршено и повећање коте успора акумулације Билећа за 2 m, чиме се енергетска вриједност акумулације повећала за 60 милиона кWh. Машинска хала ХЕ Требиње 1 се налази 35 m низводно од бране од које је дијели само плато 220 кV извода из електране. Машинска хала се састоји од турбинског и генераторског простора, просторија за дифузорске затвараче, команде, монтажног платоа, као и помоћних просторија.

Евакуација великих вода у току погона врши се отвореним бочним преливом који је смјештен на лијевом боку бране. Постоје 2 преливна поља са 2 сегментна затварача. За евентуалну потребу хитног пражњења акумулације може се користити и обилазни тунел на дну десног бока бране. Кроз тијело бране пролазе 2 темељна испуста, сваки промјера 2.5 m симетрично постављена на осовину бране.

 

Технички подаци
Основни подаци Број агрегата 3
Тип агрегата „Francis“
Инсталисана снага (MW): 2×54 + 1×60
Инсталисани проток (m3/s): 3×70
Технички минимум (GWh): 1 i 2 – 26 ; 3 – 28
Средња годишња производња (GWh): 370 – 420
Средња десетогодишња производња (GWh): 410
Енергија од 1m3 воде (kWh): 0.12 – 0.25 (351 – 400 м.н.м.)
Количина воде за 1kWh (m3/s): 8.33 – 4.00 (351 – 400 м.н.м.)
Дотоци, акумулације,падови Средњи годишњи доток (m3/s): 71
Запремина акумулације (милиона m3) Укупна 1277.6
Корисна 1 i 2 – 1074.6; 3 – 1060.6
Мртав простор 1 i 2 – 203; 3 – 217
Енергетска вриједност акумулације (GWh): 1010.7
Кота горње воде (м.н.м.) Максимална 400.00
Просјечна 384.00
Минимална 1 i 2 – 351; 3 – 352
Кота доње воде (м.н.м.): 295
Бруто падови (m) Максимални 103.5
Просјечни 86.5
Минимални 1 i 2 – 54.5; 3 – 55.5

Галерија