ПХЕ Чапљина

ПХЕ Чапљина је реверзибилна пумпно-акумулациона хидроелектрана са властитим природним дотоком у горњи компензациони базен Хутово. Електрана користи воде властитог сливног подручја низводно од бране Горица до горњег компензационог базена Хутово и преливне воде међудотока између бране Гранчарево и бране Горица као и испуштене воде из акумулације Билећа. Осим властите производње у турбинском раду ПХЕ Чапљина може да обавља и  друге функције важне за електроенергетски систем.

ПХЕ  Чапљина  поред  пумпног   погона  може  да  ради  и  као  компензатор,  тј. да производи или узима из мреже реактивну енергију и то како у турбинском тако и у пумпном раду (2 x 160 МVАr; ±32 kV односно за ±1kV 10MVAr). Све те врсте погона су могуће, јер је електрана опремљена реверзибилним агрегатима са пумпним турбинама директно спојеним синхроним мотор-генераторима.

У турбинском погону вратила агрегата ротирају у једном смјеру пропуштајући при нето паду од 213 m сваки по 112.5 m3/s воде и дајући у енергетски систем по 210 МW. У пумпном, обрнутом смјеру окретања узимају из доњег компензационог базена Свитава сваки по 85 m3/s воде коју пумпањем пребацују у горњи компензациони базен Хутово, узимајући при томе из енергетског система сваки по 210 МW. За режим пумпног рада потребно је преузети из електроенергетског система 1.35 kWh да би се у турбинском раду од те препумпане воде произвео 1 kWh.Електрана је пуштена у погон 1979. године. До 1992. године ПХЕ Чапљина је радила у систему Хироелектрана на Требишњици, а од 1992. године електрана је у систему Електропривреде ХЗХБ Мостар.

 

Технички подаци
Основни подаци Број агрегата 2
Тип агрегата „Francis“ реверзибилна
Инсталисана снага (MW): 2×210
Инсталисани проток (m3/s): 2×112,50
Технички минимум (GWh): 140
Средња годишња производња (GWh): 400
Енергија од 1m3 воде (kWh): 0,52-0,55
Количина воде за 1kWh (m3/s): 1,92-1,82
Дотоци, акумулације,падови Средњи годишњи доток (m3/s):
Запремина акумулације (милиона m3) Укупна 7.23
Корисна 6.47
Мртав простор 0.76
Енергетска вриједност акумулације (GWh): 3.40
Кота горње воде (м.н.м.) Максимална 231.50
Просјечна 227.00
Минимална 224.00
Кота доње воде (м.н.м.): 3.00
Бруто падови (м) Максимални 228.50
Просјечни 224.00
Минимални 221.00