het[@]henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

Управа предузећа

Управу предузећа чине директор и 3 (три) извршна директора. Управу предузећа бира Надзорни одбор већином гласова, на основу јавног конкурса, за избор најбоље квалификованог кандидата, према оперативним и пословним потребама предузећа, а у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник РС” број: 41/03). Мандат директора и извршних директора траје пет година, са могућношћу поновног избора.

Надлежности Управе су:

 1. извјештавање Надзорног одбора на захтјев Надзорног одбора,
 2. спровођење етичног кодекса,
 3. израда, праћење, анализа и оцјена реализације планова пословања,
 4. предлагање и спровођење смјерница о набавци, те спровођење важећих прописа у тој области,
 5. утврђивање приједлога за расподјелу добити и покрићу губитка,
 6. давање приједлога Надзорном одбору о додјели донација, у складу са Законом и планом пословања предузећа, за односну пословну годину, по претходно прибављеном мишљењу Одбора за ревизију,
 7. запошљавање и отпуштање запослених у складу са поступцима утврђеним актима предузећа и важећим законима,
 8. давање приједлога Надзорном одбору о пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима,
 9. давање приједлога Надзорном одбору о инвестиционим одлукама у складу са важећим законима о инвестицијама,
 10. давање приједлога Надзорном одбору о оснивању нових предузећа,
 11. доноси правилник и упутства о набавци којим се уређује поступак набавке у предузећу у складу са законом којим се регулише та област и у складу са Правилником о јавним набавкама Матичног предузећа,
 12. надзире запослене предузећа у примјени закона из претходне тачке,
 13. припрема анализе, извјештаје и информације за потребе Одбора за ревизију, Надзорног одбора и Скупштине,
 14. доноси Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста предузећа, именује и разрјешава лица са посебним овлашћењима и одговорностима и одлучује о појединачним правима запослених у складу са законом,
 15. доноси Пословник о раду и друге опште правне акте у вези са организацијом рада у предузећу,
 16. прати и оцјењује успјешност рада управника радних јединица предузећа и врши њихово награђивање и кажњавање, у складу са оствареним резултатима пословања ових јединица по основама и мјерилима утврђеним у Правилнику о награђивању менаџера – професионалаца и чланова Надзорног одбора предузећа,
 17. спроводи обавезујућа упутства и наредбе за рад донијете од Управе Матичног предузећа,
 18. располаже средствима предузећа (уговори и анекси) самостално до 100.000 КМ, кад су у питању јавне набавке које немају третман инвестиција,
 19. од Управе Матичног предузећа тражи претходну сагласност на објављивање јавних набавки чија процјењена вриједност је већа од 100.000 КМ, које немају третман инвестиције,
 20. од Управе Матичног предузећа тражи претходну сагласност на закључивање анекса (измјена) на уговоре о јавним набавкама, чија је вриједност већа од 100.000,00 КМ,
 21. врши и друге послове утврђене Законом, Статутом и актима предузећа.

Управу предузећа Хидроелектрана на Требишњици чине:

 1. Гордан Мишељић – директор
 2. Александар Вујић – извршни директор за управљање системом
 3. Љубо Вуковић – извршни директор за економске, правне и опште послове
 4. Илија Таминџија – извршни директор за производњу и техничке послове