Почела изградња система за наводњавање Требињског поља и водозахвата Зубци

Послије израде пројектне документације, ревизије и тендерских процедура почели су радови на реализацији пројекта изградње система за „Наводњавање Требињског поља и водозахвата за Зубце“. Радови се изводе на резервоару „Ободина“, за који је већ урађен приступни пут, а ове недјеље ће стићи и цијеви које ће бити уграђене у систем.

Хидроелектране на Требишњици ће реализацијом овог пројекта испунити обавезе  из водопривредне дозволе и у сарадњи са градом Требињем и Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади Републике Српске омогућити наводњавање више од 1000 хектара обрадиве површине по најсавременијим методама али и створити услове за интензивнији развој пољопривредне производње.

Творац идејног рјешења, Душко Вујовић из Хидроелектрана на Требишњици, потврдио је за сајт предузећа да су почели радови по уговору које финансира ресорно министарство и град Требиње, који обухватају изградњу двије пумпне станице у Засад пољу и Мокром пољу, водозахват за зубачки плато и изградњу скоро десет километара главног транспортног цјевовода од пумпне станице Засад поља, преко Гомиљана, Волујца до пумпне станице Мокро поље (на цјевоводу за Плат), те од пумпне станице Мокро поље до разводног постројења (РП400kV)  и споја са резервоаром за Зупце (чија је запремина 200 m3 на коти дна 312 m.n.m.).

Извођачи радова по овом уговору су конзорциј „Бук промет“ из Бијељине и „Херц Градња“ из Билеће, а средства, око 5,8 милиона КМ са ПДВ-ом, за ову фазу изградње обезбиједили су ресорно министарство, посредством кредита Свјетске банке (85%) и град Требиње (15%). Рок за завршетак радова, над којима ће стручни надзор вршити „Дирекција за обнову и изградњу“ при Министарству за просторно уређење и екологију у Влади Републике Српске, је 365 дана.

По уговору који финансирају Хидроелектране на Требишњици, изводиће се радови на преосталом дијелу главног дистрибутивног цјевовода, од пумпне станице Засад поље, преко Придвораца и Алексине Међе до разводног постројења (РП400kV), односно до споја са цјевоводом за водозахват  Зубaца и секундарна мрежа у дужини око 25km. Такође, наставиће се радови у Мокром пољу, поставиће се мјерно регулациона опрема на изграђеном систему, изградити резервоар у Кременом долу и дио цјевовода према Пољицу. Уговор за извођење радова на дијелу главног цјеводода и секундарној мрежи, укупне вриједности нешто више од 3 милиона КМ (са ПДВ-ом), Хидроелектране на Требишњици потписале су са фирмама „Апис“ из Требиња и „Бук промет“ из Бијељине. Рок за завршетак радова је 660 дана од увођења извођача у посао. Стручни надзор над реализацијом овог дијела пројекта  вршиће стручни тим Хидроелектрана на Требишњици.

„Нови систем ће користити хидро потенцијал ХЕ „Требиње II“ преко постојећег водозахвата на тунелу за Плат, а нови водозахват – пумпна станица у Засад пољу служила би за допуњавање система водом из корита Требишњице. Тиме ће бити елиминисани проблеми са наводњавањем Мокрог поља у безводном периоду током редовног годишњег ремонта објеката хидро система Требишњице“, каже Вујовић.

Изградњом овог система створиће се услови за организовање интензивне пољопривредне производње на цијелом Требињском пољу, што је и предуслов за довођење техничке воде до свих насеља по ободу поља, додао је Вујовић.