Записник са VI (шесте) ванредне сједнице Скупштине акционара