Записник са I (прве) ванредне поновљене сједнице Скупштине акционара