Замјена система управљања агрегатом на ХЕ Требиње II

Почетком редовног годишњег ремонта погона ХЕ Требиње II за 2013. годину, почето је са радовима на ревитализацији командне табле агрегата (КТА) ХЕ Требиње II, односно реализација уговора „Замјена система управљања агрегатом на ХЕТ II“. Извођач радова је била фирма „KALDERA Company“ д.о.о. Лакташи, подизвођач радова „Институт Михајло Пупин – Аутоматика“ Београд.

Радови на замјени система управљања агрегатом на ХЕТ II (КТА – командне табле агрегата) су обухватали демонтажу старих каблова и старих ормара управљања, односно полагање нових каблова и монтажу нових ормара управљања:
–    Ормар управљања и аутоматике агрегата,
–    Ормар са опремом за синхронизацију,
–    Ормар са опремом за управљање помоћним погонима агрегата,
–    Ормар са опремом заштите (заштита агрегата је реконструисана уградњом заштите „SEL – Saturn Еlectric“).

Почело се демонтажом старе опреме, демонтирани су стари ормари КТА, као и стари каблови. Демонтажу су изводили радници „Kaldera Company“ д.о.о. Лакташи.

Монтажа нове опреме, ормара КТА и каблова, почела је половином јула 2013. године. Монтажу су вршили радници „Kaldera Company“  д.о.о. Лакташи. Послије монтаже и повезивања кренуло се са реализацијом софтверског дијела система КТА, извођач „Институт Михајло Пупин – Аутоматика“ Београд.

На објекту ХЕТ II у периоду од 27.09. до 15.10.2013. године извршено је пуштање у рад новог система управљања агрегатом. У том периоду  извршена су сва неопходна испитивања, неопходне исправке и подешавања.

За пуштање новог система управљања у рад на ХЕ Требиње II пратио се редосљед тока радова и урађено је сљедеће:
–    Испитивање ожичења и припрема ормара КТА за почетак тестирања,
–    Стављање ормара КТА под напон,
–    Инсталација и тестирање програма,
–    Напонска тестирања сигнала, команди и мјерења,
–    Провјера предуслова за почетак функционалних тестова,
–    Функционалне пробе помоћних погона (пумпе процједне воде, пумпе процједног уља, пумпе запорне воде, стартна уљна пумпа, вентил расхладне воде турбине и генератора, пумпа почетног подмазивања комбинованог лежаја, уљна пумпа сервомотора радног кола, уљна пумпа сервомотора спроводног апарата, пумпа за гријање и хлађење уља, гријање генератора),
–    Функционално испитивање хидромеханичких заштита,
–    Функционално испитивање генераторских заштита (особље ИМП „Аутоматика“ Београд са особљем „Saturn Electric“ Београд),
–    Провјера међузависности положаја усмјерног апарата и радног кола и провјера турбинских заштита,
–    Са пуњењем цјевовода без изласка на мрежу извршено је ручно покретање агрегата „step by step“ до празног хода и заустављање, као и аутоматско покретање до празног хода и заустављање,
–    Ручно покретање и заустављање агрегата „step by step“ и аутоматска синхронизација на мрежу,
–    Аутоматско покретање и заустављање и аутоматска синхронизација на мрежу,
–    Преглед и анализа извршених тестова и оптимизација старта и стопа агрегата,
–    Тестирање и оптимизација примарне регулације, регулатора броја обртаја, регулатора активне снаге, регулатора протока и
–    Тестирање испада турбине са оптерећењем и задржавање на 200 о/min.

Из свега наведеног произилази да је у питању био комплексан и обиман посао, нарочито код пуштања система у рад, који је захтијевао детаљан преглед и контролу сваког сигнала да би се систем нормално и без проблема пустио у рад.

Запослени погона ХЕ Требиње 2 су били максимално укључени у све послове везане  за реконструкцију система управљања агрегатом.