het@henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

Екологија

Заштита животне средине

Заштита животне средине  се  проводи  ради очувања животне средине, смaњења  ризика за живот и здравље људи, рационалног коришћења природних извора и енергије на најбољи начин за животну средину, као основни услов здравог и одрживог развоја.

У Хидроелектранама  на  Требишњици од времена када су вршене анализе утицаја хидроелектрана прије изградње, те током времена експлоатације, до данас, води се рачуна да се сви негативни утицаји у технолошком ланцу „ од воде до струје“ сведу на минимум  или уклоне како би  се успоставио одрживи развој којим би се сачували односи и природни склад развоја система и очувања  животне средине. Искориштавање хидропотенцијала вода слива ријеке Требишњице  је од великог значаја  за  развој  ЕРС  па су у том циљу израђене многе студије, планови и конкретни радови  за даљње  активности. Сви  елементи  развојне политике укључују  еколошке аспекте како би се елиминисале или умањиле све негативне посљедице изградње и рада оваквих постројења. Основни принцип планирања и управљања обласним ријечним сливом ријеке Требишњице је приступ кроз сарадњу са јавним институцијама, приватним предузећима и кроз учешће јавности чиме се  обезбјеђује да се водни ресурси користе на одржив начин, испуњавајући основне потребе свих корисника, а истовремено одржавајући функцију природног екосистема.

Полазећи од Закона о заштити  животне средине и  захтјева  Међународних  стандарда  серије ИСО-14001 у организацији заштите животне средине, ЗП “Хидроелектране на Требишњици“ поступа изузетно одговорно и у свим производним цјелинама гдје постоји потенцијална опасност од загађења животне средине обезбиједило је стручно радно особље и набавило савремена техничка средства, која су у сваком тренутку спремна и способна да дјелују превентивно и отклоне појаву нежељених посљедица.

Основни циљеви заштите животне средине у остваривању услова за одрживи развој у Хидроелектранама на Требишњици су:

  • трајно очување изворности, биолошке разноликости природних заједница и очување еколошке стабилности;
  • очување квалитета живе и неживе природе и рационално кориштење њених добара;
  • очување и обнављање културних и естетских вриједности крајолика;
  • унапрјеђење стања животне средине и осигурање бољих услова живота.

Наведени циљеви постижу се:

  • предвиђањем, праћењем, спрјечавањем, ограничавањем и уклањањем неповољних утицаја на животну средину;
  • заштитом и уређењем изузетно вриједних дијелова животне средине;
  • спрјечавањем ризика и опасности, захвата који угрожавају животну средину ;
  • коришћењем производних поступака најповољнијих за животну средину;
  • развијањем свијести о потреби заштите животне средине;
  • обавјештавањем јавности о стању животне средине и њеним учешћем у заштити животне средине.

 

Служба за заштиту животне средине

На нивоу предузећа  формирана је Служба за  заштиту животне средине чије су основне активности контрола и праћење стања (мониторинг) животне средине, а подразумијева  систематско мјерење, испитивање  и оцјењивање  индикатора стања и загађења животне средине, тј. праћење параметара животне средине (вода, ваздух, земљиште, биодиверзитет итд). На основу  доступних  података са мјерних мјеста о стању животне средине добија  се увид у промјене квалитета и квантитета животне средине, емисију загађујућих материја и коришћење природних ресурса.

Детаљном анализом добијених података  добија се информација о степену загађења појединих сегмената  животне  средине, а  посебна пажња посвећује се подацима који упућују на  прекорачење  законом  прописаних  граничних вриједности. Такође,  подаци се упоређују са претходним годинама  како би се уочиле промјене у појединим сегментима  животне  средине.

Како законска регулатива сама за себе не може да буде довољна гаранција за постизање одређеног нивоа квалитета животне средине, ЗП Хидроелектране на Требишњици  су увеле стално преиспитивање и унапрјеђење сопственог система очувања квалитета животне средине, кроз примјену система менаџмента животном средином (ЕМС), у складу  са  захтјевима  стандарда ИСО 14001:2015  који се бави  питањима заштите животне средине  као  саставним  дијелом  управљања  предузећем.

У процесу  производње електричне енергије хидроенергетски системи носе различит потенцијал  негативног  утицаја  на  акумулацију  и  за   ефикасну  заштиту вода  неопходно је  те утицаје идентификовати,  проучити  начине на које  они  могу да утичу на  загађење воде и на  крају  открити  и  спроводити  ефикасне  методе  за  смањење  или елиминацију ризика од  потенцијалног загађења. Служби за  заштиту животне средине један од  најзначајнијих аспеката  заштите животне средине  је  заштита  вода  и заштита од вода. Процеси који  носе  ризик од  загађења  водотока  приликом  производње  електричне енергије непрекидно се  прате  и благовремено се предузимају  све  мјере  неопходне  за  смањење ризика од загађења и за  отклањање  посљедица уколико  дође до загађења.

У том смислу  разрађене  су и имплементиране одговарајуће процедуре  по којима се спроводи заштита вода у сливу Требишњице, а  примарни  задатак  је  сачувати  чисту  животну  средину, чисте воде  на  сливном  подручју  ријеке Требишњице.

Основни циљ примјене  новог интегралног  приступа који се  уклапа  у  међународно прихваћен концепт одрживог  развоја  је  ефикаснија контрола поплава, али уз предузимање мјера  које  не  наносе  штету  животној  средини.