het[@]henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

ХЕ Требиње I

ХЕ Требиње I

ХЕ Требиње I је прибранска хидроелектрана која користи воде акумулационог базена Билећа, укупне запремине 1277.6×106 m3. Акумулација Билећа омогућава годишње изравнавање протицаја ријеке Требишњице. Брана Гранчарево се налази на 18 km низводно од извора ријеке, а 17 km узводно од Требиња.

Брана је лучно гравитациона двоструке закривљености, грађевинске висине 123 m, и дужине по круни бране 439 m. Њена дебљина у дну је 26.91 m, а на врху 4.60 m. Тијело бране чини бетонска маса од 377 000 m3 бетона. Кроз тијело бране под углом од 15о пролазе 3 тлачна цјевовода израђена од челичног лима међусобно удаљена 15 m.

Два агрегата су пуштена у погон 1968. године, а трећи агрегат 1975. године, када је извршено и повећање коте успора акумулације Билећа за 2 m, чиме се енергетска вриједност акумулације повећала за 60 милиона кWh. Машинска хала ХЕ Требиње 1 се налази 35 m низводно од бране од које је дијели само плато 220 кV извода из електране. Машинска хала се састоји од турбинског и генераторског простора, просторија за дифузорске затвараче, команде, монтажног платоа, као и помоћних просторија.

Евакуација великих вода у току погона врши се отвореним бочним преливом који је смјештен на лијевом боку бране. Постоје 2 преливна поља са 2 сегментна затварача. За евентуалну потребу хитног пражњења акумулације може се користити и обилазни тунел на дну десног бока бране. Кроз тијело бране пролазе 2 темељна испуста, сваки промјера 2.5 m симетрично постављена на осовину бране.

Технички подаци
Основни подациБрој агрегата3
Тип агрегата"Francis"
Инсталисана снага (MW):2x54 + 1x60
Инсталисани проток (m3/s):3x70
Технички минимум (GWh):1 i 2 - 26 ; 3 - 28
Средња годишња производња (GWh):

370 - 420
Средња десетогодишња производња (GWh):410
Енергија од 1m3 воде (kWh):0.12 - 0.25(351 - 400 м.н.м.)
Количина воде за 1kWh (m3/s):8.33 - 4.00 (351 - 400 м.н.м.)
Дотоци, акумулације,падови Средњи годишњи доток (m3/s):71
Запремина акумулације (милиона m3)Укупна1277.6
Корисна1 i 2 - 1074.6; 3 - 1060.6
Мртав простор1 i 2 - 203; 3 - 217
Енергетска вриједност акумулације (GWh):1010.7
Кота горње воде (м.н.м.)Максимална400.00
Просјечна384.00
Минимална1 i 2 - 351; 3 - 352
Кота доње воде (м.н.м.): 295
Бруто падови (m)Максимални103.5
Просјечни86.5
Минимални1 i 2 - 54.5; 3 - 55.5