het[@]henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

ХЕ Дубровник

 

Хидроелектрана је изграђена као деривационо високотлачно постројење, лоцирано уз саму морску обалу код мјеста Плат, а користи воде Требишњице са узводне електране ХЕ Требиње I и њене акумулације Билећа. Доња вода ХЕ Требиње I је уједно горња вода ове хидроелектране, односно њеног компензационог базена Горица који је настао изградњом бране Горица на преградном мјесту 13.5 km низводно од ХЕ Требиње I.

Компензациони базен Горица укупне запремине 15.74×106 m3, омогућује дневно изравнавање воде ХЕ Требиње I и притоке Сушице. Бетонска гравитациона брана Горица је висине 33.5 m и дужине 185 m. Главни објекти хидроелектране Дубровник су: брана Горица, улазна  грађевина,  доводни  тунел  са  армирано   – бетонским   цјевоводом  пречника  6 m  и  дужине   16.5  km,  водостан   са   два вертикална   тлачна   цјевовода,  подземна  машинска хала, одводни тунел и лукобран.
Инсталисана снага електране је 2 x 120 МVА / 14.4 кV. Електрана је пуштена у погон 1965. године. Пошто се хидроелектрана налази на територији Републике Хрватске врши се расподјела произведене електричне енергије између електропривреда Хрватске и Републике Српске.

 

Технички подаци
Основни подациБрој агрегата2
Тип агрегата"Francis"
Инсталисана снага (MW):126
Технички минимум (GWh):55
Средња годишња производња (GWh):

1168
Дотоци, акумулације,падови Средњи годишњи доток (m3/s):82.9
Запремина акумулације (милиона m3)Укупна15.74
Корисна9.36
Мртав простор6.38
Енергетска вриједност акумулације (GWh): 6.037
Кота горње воде (м.н.м.)Максимална295.00
Просјечна 292.50
Минимална 288.00
Кота доње воде (м.н.м.)0.00
Бруто падови (м)Максимални295.00
Минимални292.00