het[@]henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

Канал (тунел) за одводњавање вода Билећког поља

Након проблема са поплавама 2010. године актуелизована је изградња канала. Водопривредном дозволом из 1986. године Хидроелектране на Требишњици су се обавезале да након коначне изграђености система Горњи хоризонти у сваком моменту кроз Билећу протиче минимално 1,5 m3/s. Mаксимална кота плављења насеља Плужине и Језерине у јануару 2010. године била je до коте 426,55 м.н.м., а у поновљеној поплави у децембру 2010. године до коте  425,70 м.н.м.

Реализацијом овог пројекта Билећа ће у потпуности добити отворени вјештачки водоток. С друге стране, ризици од поплава ће се елиминисати, а тиме и наношење огромне штете становништву, стамбеним и привредним објектима као и инфраструктури.

Реализација овог пројекта ће омогућити сигурније и успјешније управљање акумулацијама система што ће произвести позитивне пословне ефекте за инвеститора.

Усвојеном варијантом је предвиђено да се изграде сљедећи објекти:

  • Систем отворених бетонских канала промјенљиве ширине са припадајућим објектима на њима (двије таложнице, пропуст, мост и аквадукт). Укупна дужина отворених канала је cca 2 km, што је на слици означено са 4.1 и 4.2.
  • Зацијевљена галерија пречника 1m дужине 300 m са припадајућом таложницом и вертикалним шахтом (припада каналу означеном са 4.2 на слици).
  • Тунел Дубоки До – акумулација Билећа са припадајућим објектима укупне дужине 2000 m. Пречник ископа је 3,2 m, а након бетонирања свијетли отвор ће бити 2,7m. Припадајући објекти тунела су: улазна грађевина, затворена галерија и излазна грађевина (на слици означено са 4.6).

Ово рјешење је конципирано тако да се из већ изграђеног доводног тунела Фатничко поље–акумулација Билећа кроз приступни тунел Подтухор уводи 1,5 m3/s у отворене канале кроз Билећко поље и на тај начин се добија вјештачки водоток широког водног лица кроз урбани дио Билеће. Сем ове намјене (одвођење вода вјештачког тока) тунел има функцију одвођења плавних вода из најнижих дијелова Билећког поља.

Рјешење за грађење од стране надлежног органа Општине Билећа издато је 08.09.2014. године и истог дана склопљен је Уговор о грађењу са фирмом Интеграл Инжењеринг а.д. Лакташи. Вриједност Уговора је 7.632.290,93 КМ без ПДВ-а. Рок завршетка радова је 350 дана.

До сада је укупно реализовано:

  • тунел: ископ са подградом са излазне стране дужине cca 600 m (од СТ 0+000 до СТ 0+600,00), са улазне стране дужине 90,00 m (од СТ 1+816,30 до СТ 1+726,30), односно укупно 690,00 метара.
  • канали и припадајући објекти: 0 метара.

Укупно финансијски реализовано:

  • тунел у извјештајном периоду 584.906,26 КМ (без ПДВ-а) или 11,93 %, односно укупно до сада реализовано 1.544.783,68 КМ (без ПДВ-а) или 31,51 %
  • канали 0,00 КМ или 0% (није добијено одобрење за грађење)
  • укупно: 1.544.783,68 КМ (без ПДВ-а) или 20,24 % уговора

У досадашњем периоду извођени су радови на ископу тунела одводњавања Билећког поља као и изградњи подграде. Радови су успорени због неповољне геолошке средине, процјеђивања, мале дебљине надслоја (плитки тунел) и сталног усклађивања технологије грађења условима терена (редуковано минирање због негативних утицаја на домаћинства и друге стамбене објекте), редукованог ангажовања извођача радова и краткотрајних прекида радова због неповољних временских услова.

Реализација радова на изградњи канала и пратећих објеката у Билећком пољу још није почела због неријешених имовинско-правних односа. Тренутно се врши исплата за експроприсано земљиште сукцесивно рјешавању предмета из осигураних депозитних средстава за ову намјену.