het[@]henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

Надзорни одбор

Надзорни одбор се састоји од 5 (пет) чланова. Чланови Надзорног одбора бирају се из реда акционара, или других лица изван предузећа, на период од четири године, уз могућност поновног избора. Надзорни одбор из својих редова бира предсједника и замјеника предсједника Надзорног одбора. Надзорни одбор може одлучивати ако на сједници присуствује већина чланова истог, а одлуке се доносе већином гласова од укупног броја чланова. Сједнице Надзорног одбора одржавају се по потреби, а најмање једном у три мјесеца.

Надлежности Надзорног одбора су сљедеће:

 1. надзире и оцјењује успјешност рада Управе предузећа путем норми, односно стандарда њеног учинка,
 2. доноси Пословник о свом раду, Правилнике, Упутства и друге опште акте предузећа у складу са Законом,
 3. предлаже Статут, као и његове измјене и допуне, Етички кодекс и друге акте Скупштини,
 4. сазива Скупштину предузећа,
 5. предлаже именовање и разрјешење чланова Одбора за ревизију,
 6. именује и разрјешава чланове Управе у складу са поступцима утврђеним Статутом, Законом и менаџерским уговором,
 7. утврђује приједлог одлука Скупштине акционара и врши контролу спровођења усвојених одлука,
 8. именује главног правног савјетника,
 9. надзире Управу у спровођењу препорука датих од стране Одбора за ревизију, те вањског ревизора са специфицираним роковима,
 10. систематски надзире пословање и законитост пословања предузећа,
 11. одобрава препоруке Одбора за ревизију о расподјели добити, те другим питањима,
 12. доноси смјернице о набавци и врши надзор над њиховим спровођењем,
 13. даје овлашћења за ограничене активности у складу са законом и Статутом,
 14. даје налог Управи за спровођење истраге у вези са учињеним неправилностима,
 15. доноси одлуке о инвестирању у складу са Законом и Статутом до 100.000 КМ самостално, а преко 100.000 КМ до 1.000.000,00 КМ у пословној години, уз сагласност Надзорног одбора Матичног предузећа, а преко тог износа уз сагласност Скупштине Матичног предузећа,
 16. доноси одлуку о додјели донација (која касније мора бити одобрена од стране Скупштине предузећа), у складу са законом, општим актима и Планом пословања предузећа у пословној години,
 17. даје приједлог Скупштини о оснивању нових предузећа,
 18. даје приједлог Скупштини о пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима,
 19. преглед пословних књига и исправа предузећа,
 20. редовно извјештава Скупштину о свом раду,
 21. даје инструкције органима предузећа ради отклањања неправилности у раду предузећа,
 22. одлучује у другом степену по захтјевима о заштити права радника и других правних и физичких лица, у вези са пословањем предузећа, а у складу са законом и интерним актима предузећа,
 23. спроводи обавезујућа упутства Надзорног одбора Матичног предузећа,
 24. обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом и актима предузећа.

Надзорни одбор Хидроелектрана на Требишњици чине:

 1. Благоје Шупић – предсједник
 2. Буде Станишић – члан
 3. Јово Грујичић – члан
 4. Добрисав Милинковић – члан
 5. Горан Клинцов – члан